Vipa Game

Правила за провеждане и участие в игра на Vipa

Официални правила за участие в играта на Vipa

  1. Организатор
   1. Играта на Vipa се организира и провежда от Грация СК ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.Полет 84, ЕИК: 115765733, наричана по-долу „Организатор“.
   1. Официалните правила на играта са публикувани на https:// gracia-bg.com/vipa-game, където ще са достъпни през целият период на играта.
   1. Настоящите правила са задължителни за участниците в играта. Организатора си запазва правото едностранно да попълва или изменя Правилата в съответствие с българското законодателство, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на същата страница: https:// gracia-bg.com/vipa-game
   1. Играта се организира с рекламна цел, а именно популяризирането на търговската марка VIPA
   1. Връзка с Организатора на играта, може да бъде осъществена чрез съобщение или телефонен контакт, достъпен на следната страница:
    1. https://gracia-bg.com/за-контакти/

  • Период и място за провеждане на Играта

2.1 Играта стартира от 27.05.2024 г. до 27.05.2024 г. (включително) или до изчерпване на наградите/ скреч картите, ако изчерпването им настъпи по-рано от посочената дата.

2.2 Играта се провежда при условията на настоящите правила

2.3 Играта се провежда в търговски обекти, обозначени с рекламна комуникация

  • Право на участие

В тази игра право на участие има всяко физическо лице, навършило 14-годипна възраст към датата на стартиране на Играта, което пребивава на територията на Република България. Лица по 14-годишна възраст нямат право да участват, освен чрез действие на техен настойник/родител. В настоящата Игра не могат да участват лица, работещи във форма Грация СК ЕООД, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

  • Участващи продукти

       4.1 В настоящата Игра участват всички продукти с търговска марка VIPA.

       4.2 Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение. Играта ще бъде обявена чрез рекламни плакати в участващите обекти.

  • Начин на провеждане на Играта

5.1 През периода на провеждане на Играта желаещите да участват в нея трябва да закупят от някой от участващите търговски обекти, съгласно точка 2.3 поне един продукт с търговска марка Vipa чипс 120 г, да вземат скреч карта от касата в обекта и след изтриване на скреч зоната на картата веднага ще разберат дали печелят една от наградите, посочени в т. 6.1, по-долу.

5.2 Всеки участник има право на многократно участие в Играта. В случай че в една касова бележка е отразена покупката на повече от два продукта, участващи в Играта, участникът има право да получи скреч карти по т.5.1, както следва:

  • За всеки един закупен продукт с търговска марка „VIPA“ се предоставя по една скреч карта:

Служителят на каса в съответния търговски обект маркира касовата бележка, срещу която е/са даден/и съответният полагащ се брой скреч карти със знак „Х“ и/или негов подпис. Касовата бележка, върху която е поставен подпис или знак „Х“, не може да бъде използвана повторно за получаване на нова/и скреч карта/и.

5.3 В случай, че участникът изтегли печеливша скреч карта, той трябва да я опази с оглед получаването на наградата при условията на т.6.2. от настоящите Правила

5.4 За да спечелят награда по т.6.1.1, 6.1.2 или 6.1.3,6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 участниците в Играта трябва:

   1. Да закупят от някой от участващите търговски обекти, съгласно т.2.3, поне един продукт с търговска марка VIPA чипс, снакс или стикс

   1. Да представят на касата в обекта, в който са направили съответната покупка, касовата си бележка и да поискат своята/своите скреч карта/и;

  1. Да изтрият скреч зоната на картата/ите и в случай че тя/те е/са печеливша/и, да я/ги предоставят на касиера, за да получат наградата/ите си при условията на т. 6.4

                 Награди:

6.1 Наградите в Играта са следните:

6.1.1. Vipa STIX пиле – 2000 бр.

6.1.2. Vipa Stix Хотдог – 1500 бр.

6.1.3.Vipa Stix Кетчуп – 1500 бр.

6.2  Наградите в Играта са разпределени в търговските обекти, участващи в Играта и посочени в т.2.3

6.3 Наградите, показани в рекламните материали на Играта, са илюстративни и илюстрациите могат да се различават визуално от реално предоставените награди.

6.4 Получаване на наградите:

6.4.1 Спечелилите награда по т.6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 получават наградата си веднага от търговския обект, от който са закупили продуктите и са изтеглили печеливша/и скреч карта/и срещу показване на печелившата/ите карта/и. Скреч картите, срещу които вече са получени награди, се унищожават, перфорират или се обозначават по друг подходящ начин, с цел да не могат да бъдат използвани за последващо неправомерно получаване на награда.

6.5 В случай, че картите и/или наградите по т.6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 бъдат изчерпани преди края на Играта / 27.07.2024 г. / в някой или във всички търговски обекти, участващи в Ирата и изброени в т.2.3 то тя ще бъде прекратена от организатора предсрочно за съответния/те обект/и, за което ще бъде публикувано съобщение на следната Интернет страница: https://gracia-bg.com/за-контакти/ . В случай че след изтичане на периода на Играта, т.е. след 27.07.2024 г. в участващите търговски обекти са останали неспечелени награди, същите ще бъдат върнати на Организатора.

6.6 Не се допуска подменянето на спечелените награди срещу паричната им равностойност, както и други замени.

  • Ограничения на отговорността

Организаторът и участващите обекти по т.2.3, не носят отговорност за:

   • предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливши скреч карти, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта
    • Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.
    • Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участника или неговото имущество по време, във връзка или по повод на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.
    • Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай, че са имали право на такава.
    • Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лица, чиято скреч карта е използвана от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.
     • Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат спора до съответните компетентни органи.

  • Прекратяване на Играта
  • Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Играта, при условията на т.6.5. от настоящите Правила.
   •  Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време , в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на : https://gracia-bg.com/ а участието на лицата се прекратява автоматично.
    • Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване  на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия , които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резулататите при разпределение на наградите. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/ награди.

9.Разни

9.1 В рекламните материали за Играта, организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да ги спазват

9.2 Организаторът не носи каквато и да е отговорност за данъци, такси или други данъчни задължения на печелившите, възникнали във връзка с участието им в настоящата Игра.

 

bg_BG